వాల్మీకి రామాయణం — శ్రీరాముని దివ్యచరితం

Author: Language:
Publisher: Bhakti Vikas Trust Publication Year: 2012

ORDER

Hardcover
4-7 days Hardcover INR 170.00 Buy Now
Hardcover
3-4 days Hardcover INR 239.00 Buy Now
Paperback
3-4 days Paperback INR 279.00 Buy Now

రామాయణం సీతారాముల దివ్యచరితం. వాల్మీకి విరచితమై, లవకుశల ప్రవచితమై, మధురవాజ్ఞయ మనోహరమై, భక్తిభావనమృతమై, సప్తకాండల, సమన్వితమై, శుద్ధభక్తుల జీవితమై తరతరాలనుండి ఆబాలగోపాలాన్ని ఆకట్టుకుంటున్న ఈ మహాకావ్యాన్ని చదివి మీ జీవితం సార్ధకం చేసుకోండి. 

Full Title వాల్మీకి రామాయణం — శ్రీరాముని దివ్యచరితం
Binding Hardcover
Pages 600
ISBN 81-902332-0-3
Table of Contents